УСПТБ

Український Союз пожежної та
техногенної безпеки

Завдання УСПТБ

ЗАТВЕРДЖЕНО

IV– м З’їздом Українського

союзу пожежної та техногенної безпеки

ПРОГРАМА

діяльності Українського союзу пожежної та техногенної безпеки на 2015 – 2020 роки

Програма діяльності Українського союзу пожежної та техногенної безпеки (УСПТБ)) спрямована на виконання Статутних завдань щодо захисту спільних інтересів своїх членів та вітчизняних виробників протипожежної продукції та послуг, розвитку нормативної, навчальної та науково-технічної бази для забезпечення сприятливих умов роботи на ринку та сталого розвитку галузі пожежної та техногенної безпеки України.

Несприятливі економічні умови, що виникли внаслідок політичної кризи в Україні, окупації Автономної республіки Крим та ведення антитерористичної операції на сході держави безумовно негативно вплинули на галузь пожежної та техногенної безпеки.

 Фінансова нестабільність, зменшення ділової та господарської активності, стагнація в галузях споживачів продукції, робіт та послуг протипожежного та техногенного призначення призвели до зниження виробництва продукції, робіт і послуг, погіршення умов роботи на ринку та стану конкурентного середовища. Як наслідок підприємства галузі опинились в складному економічному становищі, що позначились на зменшенні об’ємів виробництва та скороченні робочих місць.

 Обставини що склалися загалом в державі вимагають рішучих і конкретних дій з реформування державного механізму регулювання економікою та створення необхідних умов для залучення інвестицій, розвитку підприємництва і економічної активності громадянського суспільства.

 Незважаючи на всі негативні явища, що відбуваються в державі, члени Українського союзу пожежної та техногенної безпеки в цілому зберегли свій потенціал і продовжують працювати на ринку пожежної та техногенної безпеки України.

 Зазначаємо, що підписання Угоди про Асоціацію України з країнами Європейського союзу позитивно вплинуло на вітчизняних виробників продукції та послуг протипожежного та техногенного призначення, які в своїй більшості значно раніше успішно впровадили та застосовують міжнародні стандарти з пожежної та техногенної безпеки і їх продукція, роботи та послуги цілком є конкурентоздатними на міжнародному ринку.

 В Україні загалом розроблена і у більшості гармонізована з Європейськими стандартами нормативна база з забезпечення пожежної та техногенної безпеки будівельних об’єктів цивільного призначення, а також розроблені та відпрацьовані дієві та ефективні механізми забезпечення пожежної безпеки об’єктів параметри яких не вкладаються в обмеження діючих норм і стандартів.

 Зважаючи на те, що національна нормативно-технічна та нормативно правова бази галузі пожежної безпеки загалом відпрацьовані і введені в дію та потребують тільки певного корегування, існує подальша необхідність у їх уніфікації з міжнародними стандартами, що особливо стосується нормативно-технічної бази.

 Напрацювання нормативної бази з забезпечення техногенної безпеки в Україні відстає від вимог сьогодення і потребує більш активної роботи у цьому напрямку, крім того, вона менше уніфікована з міжнародними стандартами ніж нормативна база з забезпечення пожежної безпеки.

 На виконання своїх програмних завдань Український союз пожежної та техногенної безпеки приймає участь у вжитті заходів з дерегуляції підприємницької діяльності та зменшення адміністративного тиску. З метою належного розроблення державних будівельних норм та стандартів з питань пожежної та техногенної безпеки будівель і споруд УСПТБ ввійшов до складу Громадської ради при Мінрегіоні. У співпраці з Федерацією роботодавців України та Міністерством освіти України УСПТБ приймає активну участь з розроблення стратегії розвитку національної системи кваліфікації. Через ПП «НТЦ – УСВППП» на підставі ліцензії Міносвіти і науки України здійснює професійну підготовку робітничих кадрів за 8-ми напрямками, що дає можливість оперативно реагувати на потреби ринку праці шляхом внесення змін до стандартів освіти та якості підготовки кадрів, а також підтвердження кваліфікації.

 Крім того, ПП «НТЦ – УСВППП» забезпечує діяльність секретаріату Технічного комітету стандартизації Мінрегіону ТК № 315 «Системи техногенної і пожежної безпеки будівель і споруд». Основною метою діяльності ТК є розроблення національних стандартів з пожежної та техногенної безпеки. В межах цієї діяльності здійснюються функції з розроблення, розгляду, погодження та супроводження національних стандартів у сфері систем пожежної і техногенної безпеки.

Враховуючи сучасний стан в державі, умови і перспективи розвитку галузі та ринку пожежної і техногенної безпеки України, виходячи з мети, Статутних завдань, непохитності у відстоюванні засад і принципів Союзу, Український союз пожежної та техногенної безпеки вважає за необхідне спрямувати свої зусилля і енергію на наступних напрямках:

• захисту законних прав та представлення інтересів членів Українського союзу пожежної та техногенної безпеки (УСПТБ) в профільних міністерствах та відомствах, зокрема в Мінрегіоні, Мінекономііки, ДСНС, ДРС, сприяння розвитку діяльності його членів на ринку пожежної та техногенної безпеки України;

• подальшого створення і розвитку регіональних осередків та сприяння посиленню їх впливу на відповідних регіональних ринках протипожежного захисту, створення умов для підвищення їх ролі у відстоюванні прав і інтересів членів осередку на регіональному рівні, сприянні налагодженню відносин і співпраці з державними органами влади в регіоні;

• прийняття участі у встановленні та розвитку фахового руху громадських об’єднань та асоціацій, з метою їх участі у формуванні та реалізації державної політики за напрямками діяльності;

• зважаючи на набутий позитивний досвід у розробці та впровадженні державних будівельних норм та галузевих стандартів з визначеним рівнем якості, спільно з ТК 315, ТК 25 та ДСНС України напрацювати низку стандартів на рівні EN і ISO у сфері пожежної і техногенної безпеки, необхідних для покращання діяльності на ринку;

• вжиття заходів щодо інформаційного супроводження шляхом проведення круглих столів за участі представників центральних органів виконавчої влади до набрання чинності нової редакції ДБН В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків та споруд. Системи протипожежного захисту», що сприяло б напрацюванню одноманітного підходу до тлумачення та застосування його вимог;

• розробити та запровадити стандарти організації України (СОУ) УСПТБ щодо вартості робіт протипожежного та техногенного захисту розцінки за якими відсутні або не враховують реальний стан речей; • базуючись на досвіді Європейських країн разом з організаціями, які представляють інтереси суб’єктів, що працюють на ринку страхування, розробити критерії оцінки ризиків у будівництві;

• відповідно до ст. 56 підписаної Україною Угоди про Асоціацію з Євросоюзом у тісній співпраці із відповідними центральними органами виконавчої влади впроваджувати технічне регулювання на ринку пожежної та техногенної безпеки;

• з врахуванням позитивних результатів участі Українського союзу пожежної та техногенної безпеки у роботі Генеральної асамблеї «Еurаlarm» продовжити Союзу співпрацю та участь в роботі відповідних комісій «Еurаlarm», в тому числі у питаннях напрацювання стандартів ЄС з забезпечення пожежної та техногенної безпеки;

• здійснення безпосередньої роботи щодо запровадження на законодавчому рівні інституту саморегулювальних організацій і зокрема встановлення саморегулювання на ринку продукції, робіт та послуг протипожежного призначення та забезпечення техногенної безпеки;

• подальшого розвитку навчально-виробничої діяльності НТЦ УСВППП з підготовки та перепідготовки фахівців робітничих професій для галузі пожежної та техногенної безпеки України, надаючи при цьому перевагу підприємствам – членам союзу та підготовки інженерів проектувальників, експертів проектної документації, експертів 1, 2 категорії та провідних експертів;

• визначення пріоритетів при розробці науково-технічних програм в області створення новітніх технологій і устаткування для розвитку галузі та застосування нових матеріалів, створення інформаційних банків даних з різних сфер діяльності Союзу, у тому числі здійснення узагальнення «доброї» практики (порад), та вдосконалення системи обміну інформацією між членами та державними органами із застосуванням мережі Інтернет; • створити Фаховий клуб УСПТБ із залученням лідерів ринку для підняття іміджу галузі;

• проведення всеукраїнських та міжнародних виставок продукції протипожежного призначення, проведення науково-практичних семінарів та конференцій, форумів з питань обміну, як вітчизняним так і європейським досвідом в галузі протипожежного захисту;

• впровадження партнерських програм з провідними спеціалізованими та загальнодержавними електронними та друкованими засобами масової інформації для розповсюдження та популяризації протипожежної охорони, методів попереджень пожеж, та інших, як техногенних так і екологічних катастроф;

• запровадження експертно-юридичної служби в УСПТБ з надання допомоги ліцензіатам, будівельним та проектним організаціям і іншим юридичним та фізичним особам щодо перевірок органами державного нагляду (контролю) з питань пожежної і техногенної безпеки, застосування судами заходів реагування за наслідками здійснення заходів державного нагляду (контролю), оформлення та реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної базі вимогам законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, одержання ліцензії на провадження господарської діяльності, надання (здійснення) експертної оцінки будівель, споруд, приміщень на відповідність їх вимогам законодавства.