УСПТБ

Український Союз пожежної та
техногенної безпеки

СТАТУТ

С Т А Т У Т
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ
БЕЗПЕКИ”

І. Загальні положення

1.1. Громадська організація «Український союз пожежної та техногенної безпеки» (далі за текстом - Союз) є всеукраїнською організацією громадян, створеною для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів.
1.2. Громадська організація «Український союз пожежної та техногенної безпеки» є неприбутковою організацією.
1.3. Діяльність Союзу несумісна з пропагандою насильства, розпалюванням національної та релігійної ворожнечі, обмеженням загальновизнаних прав людини.
1.4. У своїй діяльності Союз керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», актами законодавства, прийнятими відповідно до нього та чинним Статутом.
1.5. Союз створено і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності та гласності. Всі основні питання діяльності Союзу (затвердження Статуту, вибори керівних органів тощо) вирішуються З’їздом Союзу.
1.6. Союз утворено і діє з всеукраїнським статусом. Діяльність Союзу поширюється на територію всієї України та має місцеві осередки у більшості областей України.
1.7. Назва громадської організації «Український союз пожежної та техногенної безпеки» визначена рішеннями ІІІ-го чергового З’їзду.
Скорочена назва - УСПТБ.
1.8. Союз є юридичною особою з моменту її державної реєстрації.
1.9. Союз має самостійний баланс та рахунки в банківських установах, бланки, штампи, печатки та іншу атрибутику, зразки яких розглядає та затверджує, за поданням Правління Союзу, Президент – Голова Правління Союзу.
1.10. Союз використовує власну символіку, яка затверджується Президентом - Головою Правління Союзу. Символіка Союзу реєструється у порядку, визначеному чинним законодавством України.
1.11. Юридична адреса Союзу: Україна, 03127, м. Київ, пр-кт 40-річчя Жовтня, 100/2.

ІІ. Мета та завдання Союзу

2.1.Союз створено з метою:
- здійснення діяльності спрямованої на поліпшення екологічної ситуації шляхом сприяння розробці та впровадженню засобів і методів протипожежної охорони та техногенної безпеки, захисту вітчизняного ринку пожежного та техногенного призначення, спільних інтересів своїх членів.
2.2.Союз ставить перед собою наступні завдання:
- сприяння розповсюдженню та популяризація протипожежної охорони та техногенної безпеки, методів попередження пожеж, техногенних та екологічних катастроф;
- захист інтересів членів Союзу - національних виробників продукції, робіт та послуг у галузі пожежного та техногенного захисту;
- сприяння у діяльності членів Союзу з метою нарощування обсягів виробництва, наданню послуг та збуту продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках, дієвої допомоги у створенні нових підприємств;
- здійснення аналізу внутрішнього і зовнішнього ринків та надання прогнозу членам Союзу з можливих змін;
- підготовка пропозицій та обґрунтування заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності членів Союзу;
- сприяння членам Союзу у пошуку потенційних інвесторів та кредиторів, наданню підтримки у підготовці техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів та кредитних ліній;
- участь у розробці нормативних актів, законів, постанов – внесення пропозицій до цих документів, в тому числі спрямованих на стабілізацію податкової системи, митних тарифів, економічної та соціальної політики держави;
- сприяння у визначенні пріоритету при розробці науково-технічних програм в області створення і виробництва новітніх технологій та устаткування для розвитку галузі, застосуванні нових матеріалів;
- підтримка ділового співробітництва між членами Союзу;
- створення банку бази даних з напрямків діяльності Союзу, надання відповідної інформаційної підтримки членам Союзу;
- надання консультативної, організаційно-методичної, юридичної та іншої допомоги членам Союзу, яка сприяє поліпшенню та ефективності їх роботи;
- здійснення допомоги державним органам виконавчої та законодавчої влади, у вдосконаленні правової, наукової та нормативно-технічної бази з питань напрямку діяльності членів Союзу;
- участь в організації та проведенні наукових, науково-дослідницьких робіт;
- розробка та розповсюдження у засобах масової інформації: методичних, науково-практичних, довідково-інформаційних, технічних матеріалів, що пов’язані з напрямками діяльності членів Союзу;
- сприяння взаємоузгодженню нормативно-технічних документів, визначених напрямком діяльності Союзу на міждержавному рівні;
- проведення на безприбутковій основі незалежних експертних оцінок дій членів Союзу, при виникненні спірних питань з приводу їх ліцензійної діяльності, розробляє та надає рекомендації Державним наглядовим органам щодо видачі та подовження ліцензій, вимоги яких співпадають з напрямком діяльності Союзу;
- участь, ініціювання, організація та проведення наукових семінарів, конференцій, форумів, симпозіумів, нарад з питань обміну досвідом в межах статутної діяльності Союзу;
- сприяння організації стажування членів Союзу за кордоном.
2.3.Для здійснення мети і завдань Союз в установленому чинним законодавством порядку користується правом:
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об"єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні (крім політичних партій);
- створювати установи та організації;
- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- вносити пропозиції до органів влади і управління;
- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
- засновувати засоби масової інформації.
- Союз має право засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.
2.4.Союз має право на добровільних засадах засновувати та вступати в спілки (союзи, асоціації тощо), укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу з іншими громадськими організаціями та державними органами влади України.
2.5.Союз може засновувати та вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

ІІІ. Членство в Союзі.

Умови і порядок прийому в члени Союзу, вибуття з нього.
Права і обов’язки членів Союзу.

3.1.У діяльності Союзу можуть брати участь як індивідуальні, так і колективні члени.
3.2.Членство в Союзі може бути почесним. Почесним членом Союзу може бути фізична особа, що має особливі відзнаки за сприяння діяльності Союзу і визнана такою З’їздом.
3.3.Індивідуальним членом Союзу може бути громадянин України, колективним членом Союзу можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій, їх об’єднань, асоціацій, а також громадські організації, які поділяють принципи й мету Союзу, визнають й виконують Статут.
3.4.Вступ до Союзу індивідуальних членів здійснюється через подання особистої заяви до Секретаріату Союзу.
Вступ в члени Союзу трудових колективів установ, організацій, підприємств здійснюється шляхом подання до Секретаріату Союзу заяви їх уповноважених органів.
Заява про вступ до Союзу або вибуття з нього розглядається на найближчому засіданні Правління Союзу.
3.5.Рішення про прийом в члени Союзу або про виключення з нього приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління Союзу. Рішення приймається окремо по кожній заяві (індивідуального чи колективного члена) й фіксується у протоколі. Після прийняття нові члени отримують свідоцтво Союзу встановленого зразка.
3.6. Індивідуальний член Союзу має право:
- виступати від власного імені як член Союзу;
- брати участь у будь-якому виді статутної діяльності Союзу;
- визначатись щодо форми та міри особистої участі у діяльності Союзу;
- обирати i бути обраним в усі статутні органи Союзу;
- брати участь у роботі будь-якого органу Союзу при розгляді питання щодо його діяльності або його пропозицій, заяв тощо;
- одержувати всю інформацію з питань роботи Союзу;
- виходити з Союзу шляхом подання особистої заяви.
3.7. Індивідуальний член Союзу зобов"язаний:
- дотримуватись принципів i цілей, викладених у програмних документах та Статуті Союзу;
- виконувати взяті на себе обов"язки i доручення;
- виконувати рішення керівних органів організації;
- підтримувати організацію через регулярну сплату членських внесків.
3.8. Всі засновники є членами Союзу і мають рівні права.
3.9.Вибуття та виключення з Союзу відбувається у такий спосіб:
- виключення в зв’язку з систематичним порушенням Статуту;
- виключення в зв’язку з несплатою без поважних причин членських внесків;
- вибуття члена Союзу як такого, що втратив зв’язок з організацією;
- вибуття за заявою про добровільний вихід з Союзу.
3.10. Вступ трудового колективу підприємства у колективні члени Союзу не позбавляє можливості окремих їх працівників стати індивідуальними членами Союзу.
3.11.Колективні члени Союзу мають право на:
- отримання допомоги у навчанні своїх працівників пожежно-технічному мінімуму, а також у підготовці спеціалістів, які відповідають за пожежну безпеку;
- безкоштовне відвідування пожежних та техногенних технічних виставок, організатором яких є Союз;
- участь у заходах, що проводяться організаціями Союзу;
- участь через своїх уповноважених у роботі З’їзду.
3.12.Колективні члени Союзу зобов’язані:
- виконувати вимоги Статуту та рішення керівних органів Союзу;
- сприяти Союзу у виконанні статутних завдань та в проведенні заходів щодо зміцнення пожежної безпеки, перш за все на своїх підприємствах;
- сприяти організації навчання працівників підприємства правилам пожежної безпеки на виробництві та в побуті;
- своєчасно сплачувати щомісячні членські внески.
3.13.Колективні члени Союзу, які своєчасно не сплатили без поважних причин членські внески, систематично порушують Статут або дискредитують Союз, можуть бути виключені з нього рішенням засідання Правління на підставі підтвердженої інформації.
3.14.Умови вступу до Союзу, вибуття або виключення з нього колективних членів Союзу регулюються положенням «Про колективне членство».
3.15.Положення «Про колективне членство», зміни та доповнення до нього розроблюються Секретаріатом Союзу, приймаються Правлінням та затверджуються Президентом – Головою Правління Союзу.
3.16.Члени Союзу, які вибули з нього, можуть бути знову поновлені на загальних підставах згідно з п.3.4. Статуту.
3.17.Членський облік та розміри членських внесків в Союзі регулюються положенням «Про членський облік і внески та прийом індивідуальних членів».
3.18.Положення «Про членський облік і внески та прийом індивідуальних членів», зміни та доповнення до нього розроблюються Секретаріатом Союзу, приймаються Правлінням та затверджуються Президентом - Головою Правління Союзу.
3.19.Рішення про встановлення розміру, порядок сплати вступних і членських внесків приймаються З’їздом або Конференцією Союзу.

IV. Організаційна структура Союзу

4.1.Місцевим осередком громадської організації «Український союз пожежної та техногенної безпеки» є регіональний осередок Союзу, створений на основі єдності інтересів членів Союзу і які територіально до нього належать.
4.2.Діяльність регіонального осередку Союзу поширюється на територію адміністративно-територіальних одиниць України та проходить у рамках співробітництва з організаціями усіх форм власності, рухами та окремими громадянами, що мають на меті вирішення спільних з Союзом завдань.
4.3.Територія діяльності регіонального осередку Союзу, що об’єднує один або декілька осередків, що розташовані на різних адміністративно-територіальних одиницях України, визначаються Правлінням Союзу та затверджуються Президентом - Головою Правління Союзу.
. 4.4.Регіональний осередок Союзу може складатися з індивідуальних та колективних членів Союзу, які територіально до нього відносяться.
4.5.У своїй діяльності регіональний осередок Союзу керується Статутом Союзу та положенням «Про регіональний осередок Союзу».
4.6.Положення «Про регіональний осередок Союзу», зміни та доповнення до нього розроблюються Секретаріатом Союзу, приймаються Правлінням Союзу та затверджуються Президентом - Головою Правління Союзу. Регіональні осередки легалізуються шляхом повідомлення про заснування в установленому чинним законодавством порядку.
4.7. Керівний орган регіонального осередку Союзу обирається за рішенням Конференції регіонального осередку Союзу відкритим голосуванням.
4.8.Вищим керівним органом регіонального осередку Союзу є Конференція, яка:
- обирає делегатів на З’їзд;
- обирає членів Ради регіонального осередку Союзу;
- заслуховує звіти Ради регіонального осередку Союзу та приймає по них рішення.
4.9. Чергова Конференція проводиться раз на 5 років. Позачергова Конференція проводиться за вимогою Президента - Голови Правління Союзу, Правління Союзу, Голови Ради регіонального осередку Союзу або за рішенням двох третіх членів Ради регіонального осередку Союзу.
4.10.Виконавчо-розпорядчим органом регіонального осередку Союзу є Рада регіонального осередку Союзу, яка:
- складається з уповноважених представників колективних членів, чиї трудові колективи налічують не менше п’яти осіб та індивідуальних членів;
- обирається терміном на п’ять років;
- приймає заяви від кандидатів до вступу в Союз та передає на розгляд Правлінню Союзу у супроводженні зі своїми рекомендаціями;
- може ініціювати виключення членів, які територіально відносяться до регіонального осередку, з Союзу на підставі підтвердженої інформації.
4.11.Роботу Ради регіонального осередку Союзу очолює, організовує та координує Голова Ради регіонального осередку Союзу, який:
- обирається зі складу членів Ради регіонального осередку Союзу простою більшістю присутніх на засіданні членів Ради регіонального осередку Союзу терміном на п’ять років;
- відкриває Конференції регіонального осередку Союзу;
- веде засідання Ради регіонального осередку Союзу;
- має право вирішального голосу при рівній кількості голосів під час голосування на засіданні Ради регіонального осередку Союзу;
- щоквартально подає звіти про роботу регіонального осередку Союзу на розгляд Правлінню Союзу;
- від імені регіонального осередку Союзу надає пропозиції Правлінню Союзу щодо планів та програм розвитку Союзу;
- має право дорадчого голосу на засіданнях Правління Союзу;
- у випадку здійснення діяльності, що суперечить цілям та завданням Союзу, може бути відкликаний Президентом - Головою Правління Союзу з наступним затвердженням відкликання Правлінням Союзу або за рішенням двох третіх голосів від складу членів Ради регіонального осередку Союзу.
4.12. На термін до проведення Конференції регіонального осередку Союзу кандидатура тимчасово виконуючого обов’язки Голови Ради регіонального осередку Союзу подається Президентом - Головою Правління Союзу на затвердження Правлінням Союзу.

V. Центральні органи

5.1. Вищим керівним органом Союзу є З’їзд до виключної компетенції якого відноситься: - визнання повноважень делегатів З’їзду;
- прийняття Статуту, внесення до нього змін та доповнень;
- Обрання Президента-Голову Правління Союзу строком на 5 років;
- Обрання Першого Віце-Президента-Заступника Голови Правління Союзу строком на 5 років;

обрання членів Правління Союзу та кандидатів у члени Правління строком 5 років;
- обрання Контрольно-ревізійної комісії Союзу строком на 5 років;
- заслуховування та затвердження звітів Президента - Голови Правління та Контрольно-ревізійної комісії Союзу;
- розгляд та затвердження довгострокових програм розвитку Союзу;
- реалізація права власності на кошти та майно;
- прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Союзу;
- приймає рішення про заснування засобів масової інформації Союзу.
Крім того, З’їзд Союзу може приймати до розгляду та вирішення інші питання діяльності Союзу.
5.2. Черговий З’їзд відбувається один раз у 5 років. Позачерговий З’їзд скликається Президентом-Головою Правління Союзу, Правлінням Союзу, за рішенням 2/3 від складу його членів, або на вимогу Контрольно-ревізійної комісії Союзу. Порядок денний З’їзду розробляє Секретаріат Союзу і затверджує Президент-Голова Правління. Про дату і місце проведення З’їзду Секретаріат Союзу повідомляє членам організації за 30 днів до його проведення.
5.3. Рішення на З’їзді приймаються простою більшістю обраних делегатів.
5.4. У період між черговими З’їздами Союзу, не менше одного разу на рік, проводяться Конференції УСПТБ на яких розглядаються і приймаються рішення щодо вступних та членських внесків, а також по всіх питаннях, що не відносяться до виключної компетенції З’їзду .
5.5. Постійно діючим розпорядчим органом Союзу є Правління, що складається обраних З’їздом уповноважених представників членів Союзу, які за своїми діловими якостями, компетентністю та досвідом організаційної роботи можуть приймати відповідальні рішення стосовно діяльності Союзу та достойно представляти і відстоювати інтереси його членів.
5.6. Правління Союзу обирається простою більшістю голосів присутніх на З’їзді делегатів у складі: Президента-Голови Правління, Першого Віце-Президента-Заступника Голови Правління та 10 членів Правління. П’ять кандидатів у члени Правління обираються шляхом рейтингового голосування терміном на п’ять років. Кандидат в члени Правління, який в наслідок рейтингового голосування є наступним за десятим членом Правління, у випадку вибуття одного з членів Правління заступає на його місце. Кандидат в члени Правління має право бути присутнім, з правом дорадчого голосу, на його засіданнях.
5.7. Почесним членом правління, з правом присутності і дорадчого голосу на його засіданнях, обирається безстроково простою більшістю голосів присутніх на З’їзді делегатів або учасників Конференції особа, яка має особливі заслуги у діяльності Союзу та у розвитку галузі пожежного та техногенного захисту.
5.8. У своїй діяльності Правління керуються Статутом та програмними документами Союзу.
5.9. Засідання Правління Союзу є правомочним, якщо в ньому приймає участь більше половини його членів (60%).
5.10. Засідання Правління Союзу скликається Президентом-Головою Правління Союзу не рідше одного разу на квартал.
5.11. Рішення Правління Союзу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Правління.
5.12.Функції та повноваження Правління Союзу:
- за поданням Президента – Голови Правління зі свого складу обирає двох Віце-Президентів;
- скликає позачерговий З’їзд за рішенням 2/3 від складу членів Правління Союзу;
- контролює виконання рішень, прийнятих З’їздом;
- розглядає заяви про вступ індивідуальних та колективних членів до Союзу, приймає по них рішення;
- припиняє членство в Союзі на підставі підтвердженої інформації;
- на підставі підтвердженої інформації, за поданням Президента-Голови Правління, двома третинами голосів, призупиняє повноваження члена Правління за діяльність, що суперечить Статуту, до розгляду питання З’їздом чи Конференцією;
- затверджує відкликання Голови Ради регіонального осередку Союзу, який, на підставі підтвердженої інформації, здійснює діяльність, що суперечить цілям та завданням Союзу;
- затверджує тимчасово виконуючого обов’язки Голови Ради регіонального осередку Союзу до проведення Конференції регіонального осередку Союзу;
- приймає положення «Про членський облік і внески та прийом індивідуальних членів», «Про колективне членство», «Про регіональний осередок Союзу» та інші Положення, а також зміни і доповнення до них;
- приймає рішення про заснування госпрозрахункових підприємств та установ;
- приймає бюджет Союзу;
- приймає рішення щодо символіки Союзу;
- у виключних випадках зменшує розмір членських внесків на період до чергової конференції або з’їзду (що перше відбудеться).
5.13. Президент-Голова Правління Союзу є вищою посадовою особою Союзу.
5.14. Функції та повноваження Президента-Голови Правління Союзу:
- відкриває та веде З’їзд та Конференцію членів Союзу;
- вносить на розгляд З’їзду кандидатуру Першого Віце-Президента-Заступника Голови Правління Союзу;
- відкриває та веде засідання Правління Союзу;
- має право вирішального голосу при рівній кількості голосів під час голосування на засіданнях Правління;
- подає подання про призупинення повноважень члена Правління за діяльність, що суперечить Статуту, до розгляду питання на З’їзді або Конференції;
- приймає рішення щодо створення робочих комісій Союзу;
- затверджує положення «Про членський облік і внески та прийом індивідуальних членів», «Про колективне членство», «Про регіональний осередок Союзу» та інші Положення, а також зміни і доповнення до них;
- затверджує інші документи, що стосуються поліпшення діяльності, спрямованої на здійснення статутних завдань Союзу;
- керує поточною роботою Союзу;
- доручає членам Правління виконання окремих функцій та наділяє для їх виконання повноваженнями;
- доручає членам Союзу виконання конкретних завдань та контролює їх виконання;
- представляє Союз у органах державної влади;
- представляє Союз у зовнішніх зв’язках;
- має право підпису договорів, угод, фінансових та інших документів Союзу;
- забезпечує зв"язок i обмін інформацією центральних органів Союзу з державними органами, політичними та громадськими організаціями;
- заслуховує щоквартальні звіти голів рад регіональних осередків Союзу та приймає по них рішення;
- відкликає, з наступним затвердженням Правлінням Союзу Голову Ради регіонального осередку Союзу, який, на підставі підтвердженої інформації, здійснює діяльність, що суперечить цілям та завданням Союзу;
- призначає, з наступним затвердженням Правлінням Союзу, тимчасово виконуючого обов’язки Голови Ради регіонального осередку Союзу до проведення Конференції регіонального осередку Союзу;
- затверджує процедуру проведення З’їзду та Конференції;
- ініціює, з наступним затвердженням Правлінням Союзу, створення госпрозрахункових підприємств;
- ініціює, з наступним затвердженням на З’їзді або Конференції, заснування засобів масової інформації Союзу;
- діє від імені Союзу без доручення;
- ратифікує угоди і договори про спільну діяльність та про входження до спілок, асоціацій, коаліцій та інших об"єднань;
- затверджує зразки штампів, бланків та іншої атрибутику Союзу;
- затверджує символіку Союзу;
- затверджує бюджет Союзу;
- приймає та затверджує внутрішній регламент, штатну структуру адміністративного апарату, розміри посадових окладів працівників Союзу;
- приймає на роботу та звільняє працівників адміністративного апарату, на яких поширюються норми трудового законодавства України;
- здійснює господарське управління майном Союзу.
5.15. Функції та повноваження Першого Віце-Президента-Заступника Голови Правління Союзу:
- відповідає за регіональну політику Союзу;
- відкриває та веде засідання З’їзду, конференції та Правління Союзу в разі відсутності Президента-Голови Правління;
- виконує окремі функції та повноваження Президента-Голови Правління, які покладені на нього Президентом-Головою Правління Союзу.
5.16. Функції та повноваження Віце-Президентів:
- відповідає за діяльності Союзу у галузі пожежної безпеки;
- відповідає за діяльність Союзу у галузі техногенної безпеки;
- виконують окремі функції та повноваження Президента-Голови Правління, які покладені на них Президентом-Головою Правління Союзу.
5.17. Постійно діючим виконавчим органом Союзу є Секретаріат Союзу, який підпорядкований Президенту – Голові Правління і здійснює всю поточну діяльність Союзу.
5.18. Функції Секретаріату Союзу:
- здійснює поточну організаційну роботу діяльності Союзу;
- здійснює інформаційно-організаційне забезпечення Правління Союзу з регіональними осередками;
- розробляє проекти положень «Про членський облік і внески та прийом індивідуальних членів», «Про колективне членство», «Про регіональний осередок Союзу» та зміни і доповнення до них;
- розробляє проекти положень і інших документів, що стосуються статутної діяльності Союзу;
- готує проект бюджету, внутрішнього регламенту, штатної структури адміністративного апарату, розмірів посадових окладів працівників;
- готує документи щодо заснування госпрозрахункових підприємств і установ та засобів масової інформації Союзу;
- розробляє зразки бланків, штампів та іншої символіки Союзу;
- виконує інші доручення Президента-Голови Правління, Першого Віце-Президента-Заступника Голови Правління.
5.19. Роботу Секретаріату очолює і організовує голова Секретаріату, який приймається на дану посаду на контрактній основі строком до 5 років.
5.20.Для контролю за діяльністю керівних органів Союзу З’їздом обирається Контрольно-ревізійна комісія Союзу, у складі не менше 3-х осіб, терміном на п’ять років.
5.21.Роботу Контрольно-ревізійної комісії Союзу очолює, організовує та координує Голова, який обирається зі складу комісії простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Контрольно-ревізійної комісії.
5.22. Рішення Контрольно-ревізійної комісії Союзу вважаються прийнятими, якщо за них проголосували більше половини її членів.
5.23. Функції та обов’язки Контрольно-ревізійної комісії Союзу:
- контролює членський облік;
- контролює виконання бюджету апаратом центральних органів Союзу;
- проводить ревізію фінансової діяльності Союзу.
5.24. До складу Контрольно-ревізійної комісії Союзу не можуть бути обраними Президент-Голова Правління, Перший Віце-Президент-Заступник Голови Правління, Віце-Президенти, члени Правління Союзу та кандидати у члени Правління.

VІ. Майно та кошти Союзу

6.1. Союз може мати у власності кошти (акції, цінні папери) та майно (будівлі, споруди, житловий фонд, обладнання, інвентар) необхідне для здійснення статутної діяльності. 6.2.Союз має право власності на кошти та інше майно:
- передане йому засновниками, членами або державою у встановленому чинним законодавством порядку;
- набуте від вступних та членських внесків;
- пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями;
- придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
6.3.Союз має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.
6.4. Кошти та інше майно Союзу використовується для виконання статутних завдань та на благодійні цілі і не може перерозподілятись між його членами.
6.5. Право власності Союзу реалізує З’їзд в порядку, передбаченому законодавством України та чинним Статутом. Господарське управління майном (здійснення права володіння та користування належним майном та коштами) здійснюється Президентом – Головою Правління Союзу.
6.6. З метою виконання статутних завдань і цілей Союз може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом:
- створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи;
- заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.
6.7. Створені Союзом установи та організації зобов"язані:
- вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність;
- зареєструватись в органах державної податкової інспекції;
- вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
6.8. За рішенням Президента - Голови Правління Союзу, у разі необхідності, можуть створюватися цільові фонди, які використовуються для реалізації програм у рамках дійсного Статуту.
6.9. Право підпису на фінансових документах має Президент - Голова Правління Союзу та бухгалтер.

VІІ. Припинення діяльності Союзу

7.1. Союз може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації за рішенням З’їзду, за яке проголосувало більше двох третин присутніх на З’їзді делегатів.
7.2.Ліквідація здійснюється за рішенням З’їзду або суду.
7.3.З’їзд або орган, за рішенням якого ліквідовується Союз, створює лiквiдацiйну комісію.
7.4.Ліквідаційна комісія, після задоволення усіх законних вимог кредиторів, вирішує питання про майно та кошти Союзу.
7.5. Кошти та інше майно Союзу у випадку ліквідації не може перерозподілятись між його членами та передається іншій неприбутковій організації відповідного виду, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

VІІІ. Прикінцеві положення Статуту

8.1. Статут Союзу, зміни та доповнення до нього затверджуються З’їздом. 8.2. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймається простою більшістю голосів делегатів, які прибули на З’їзд і чиї повноваження були ним визнані.
8.3. Підготовлені Секретаріатом проекти змін та доповнень до Статуту приймаються Конференцією Союзу, з наступним затвердженням їх на З’їзді.
8.4. В разі внесення З’їздом змін та доповнень до Статуту, Секретаріат Союзу готує статутні документи у відповідності до прийнятих З’їздом рішень та чинного законодавства України.
8.5. Внесені зміни та доповнення до Статуту підлягають обов’язковій реєстрації у Міністерстві юстиції України в установленому порядку.