УСПТБ

Український Союз пожежної та
техногенної безпеки

Про регіональний осередок УСПТБ

ПОЛОЖЕННЯ
громадської організації
«Український союз пожежної та техногенної безпеки»
«Про регіональний осередок Союзу»


 

І. Загальні положення.

1.1.Регіональний осередок громадської організації “Український союз пожежної та техногенної безпеки” (далі за текстом - Союз) є регіональним представництвом Союзу, що створюється на території визначеної адміністративно-територіальної одиниці України при наявності не менше трьох членів Союзу.
1.2.Діяльність регіонального осередку Союзу поширюється на територію адміністративно-територіальних одиниць України та проходить у рамках співробітництва з організаціями усіх форм власності, рухами та окремими громадянами, що мають на меті вирішення спільних з Союзом завдань.
1.3.Кордони регіонального осередку Союзу, що об’єднує одну або декілька адміністративно-територіальних одиниць України, розглядаються Правлінням Союзу та затверджуються Президентом - Головою Правління Союзу.
1.3.Регіональний осередок Союзу діє на основі рівноправності своїх членів, що приймають участь у його діяльності на засадах гласності і законності.
1.4.Регіональний осередок Союзу може складатися з індивідуальних та колективних членів Союзу, які територіально до нього відносяться.
1.5.У своїй діяльності регіональний осередок керується Статутом Союзу та положенням «Про регіональний осередок Союзу».
1.6.Зміни та доповнення до положення «Про регіональний осередок Союзу» розглядаються Правлінням та затверджуються Президентом - Головою Правління Союзу.
1.7.Вибори керівних органів регіонального осередку Союзу здійснюються за рішенням Конференції регіонального осередку Союзу відкритим голосуванням.

ІІ. Мета, завдання та форми діяльності.

2.1.Метою регіонального осередку Союзу є:
- здійснення діяльності, спрямованої на розвиток та захист вітчизняного ринку протипожежної та техногенної безпеки.
2.2.Регіональний осередок відповідно до Статуту Союзу та за дорученням/погодженням з Президентом-Головою Правління Союзу провадить наступну діяльність:
- розповсюджує та популяризує методи протипожежної та техногенної безпеки;
- захищає інтереси національних виробників пожежного та техногенного захисту;
- координує діяльність членів осередку з метою нарощування обсягів виробництва, надання послуг та збуту продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках;
- захищає економічні, соціальні та інших спільні права і інтереси членів Союзу;
- надає пропозиції та обґрунтування заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності членів Союзу;
- сприяє членам Союзу у пошуку потенційних інвесторів та кредиторів, надання підтримки у підготовці техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів та кредитних ліній;
- сприяє у визначенні пріоритету при розробці науково-технічних програм в області створення і виробництва новітніх технологій та устаткування для розвитку галузі, застосуванні нових матеріалів; підтримує ділове співробітництва між членами Союзу;
- надає консультативну та організаційно-методичну допомогу членам Союзу, яка сприяє поліпшенню та ефективності їх роботи;
- приймає участь у проведенні наукових семінарів, конференцій, форумів, симпозіумів, нарад з питань обміну досвідом в межах статутної діяльності Союзу.
2.3.Для виконання статутних завдань:
- організує для членів Союзу наукові та культурні заходи;
- проводить масові заходи з питань статутної діяльності (фестивалі, змагання, збори);
- проводить діяльність у межах Програм розвитку Союзу, затверджених З’їздом та Правлінням Союзу.

ІІІ. Керівні органи.

3.1.Вищим керівним органом регіонального осередку є Конференція, яка: - обирає делегатів на З’їзд Союзу;
- обирає членів Ради регіонального осередку;
- заслуховує звіт Ради регіонального осередку та приймає по них рішення.
3.2.Чергова Конференція проводиться раз у п’ять років.
3.3.Позачергова Конференція проводиться за вимогою Президента - Голови Правління Союзу, більшості членів Правління Союзу, Голови Ради регіонального осередку або за рішенням більшості членів Ради регіонального осередку.
3.4.Вищим виконавчо-розпорядчим органом регіонального осередку Союзу є Рада регіонального осередку, яка:
- у своєму складі має від трьох до шести уповноважених представників колективних та безпосередньо індивідуальних членів;
- обирається терміном на п’ять років;
- у своїй діяльності керується Статутом Союзу та положенням “Про регіональний осередок Союзу”.
3.5.У разі надходження запиту Правління Союзу щодо кандидата на вступ в члени Союзу або щодо виключення індивідуального чи колективного члена з Союзу, Рада регіонального осередку надає свої рекомендації.
3.6.Роботу Ради регіонального осередку Союзу очолює, організовує та координує Голова Ради регіонального осередку Союзу, який:
- обирається зі складу членів Ради регіонального осередку Союзу простою більшістю членів Ради регіонального осередку Союзу терміном на п’ять років;
- відкриває Конференції регіонального осередку;
- веде засідання Ради регіонального осередку;
- має право вирішального голосу при рівній кількості голосів під час голосування на засіданні Ради регіонального осередку;
- щоквартально подає звіти про роботу регіонального осередку на розгляд Правлінню Союзу;
- від імені регіонального осередку подає в Правління Союзу пропозиції та рекомендації щодо планів та програм розвитку Союзу;
- має право дорадчого голосу на засіданнях Правління Союзу;
- у випадку здійснення діяльності, що суперечить цілям та завданням Союзу, може бути відкликаний за рішенням двох третин голосів членів Ради регіонального осередк, Президентом – головою правління або за рішенням Правління Союзу.
3.7.У випадку відкликання Голови ради осередку Президентом-головою правління Союзу, тимчасово на термін до проведення Конференції, з числа членів регіональної ради призначається особа, що виконує його обов’язки.


 


* Зі змінами затвердженими протоколом засідання Правління УСВППП № 17 від 22.09.2006 р.
*Зі змінами затвердженими протоколом засідання Правління УСВППП № 5 від 30.05.2008 р.