УСПТБ

Український Союз пожежної та
техногенної безпеки

Про членський облік та внески

ПОЛОЖЕННЯ *
громадської організації
“Український союз виробників протипожежної продукції та послуг”
“Про членський облік і внески та прийом індивідуальних членів”


 

І. Загальні положення

1.1.Членський облік у громадській організації „Український союз виробників протипожежної продукції та послуг” (надалі – Союз) регулюється Статутом та дійсним Положенням.
1.2.Положення та додатки, а також зміни і доповнення до нього приймаються Правлінням та затверджуються Головою Правління.
1.3.Усі керівні органи та регіональні представництва Союзу у своїй діяльності, що стосується процедури прийому, обліку та вибуття з нього, керуються Статутом та цим Положенням. Порядок та процедура з цих питань, зразки документів єдині для всієї організації.
1.4.Контроль за членським обліком здійснює заступник голови Правління, секретаріат Правління та Контрольно-ревізійна комісія Союзу.

 

II. Ведення членського обліку в Союзі

2.1. Облік індивідуальних та колективних членів Союзу здійснює секретаріат Правління.
2.2. Облікові документи (заяви, копії статутів, свідоцтв про реєстрацію, ліцензій, протоколів про наміри до вступу) та книга обліку членів Союзу ведуться та зберігаються у секретаріаті Правління.

III. Вступні та щомісячні членські внески

3.1.Згідно з п. 3.15, п. 3.17 та п. 3.18 Статуту Союзу, постійним джерелом формування власних коштів є вступні та членські внески.
3.2.Розміри вступних та щомісячних членських внесків для індивідуальних та колективних членів Союзу встановлюються Правлінням та затверджуються Головою Правління:
- вступний внесок для індивідуального члена Союзу складає 150 грн;
- вступний внесок для колективного члена Союзу складає 1200 грн;
- щомісячний внесок для індивідуального члена Союзу складає 50 грн;
- щомісячний внесок для колективного члена складає 600 грн.
3.3.Внески перераховуваються на розрахунковий рахунок Союзу.
3.4.Квитанції про сплату передаються до секретаріату та реєструються в книзі обліку членів Союзу.
3.5.Кошти Союзу не можуть перерозподілятися між його членами і використовуються лише для виконання статутних завдань.
3.6.У разі припинення членства в Союзі кошти, перераховані як членські внески, не повертаються.

IV. Прийом до Союзу індивідуальних членів

4.1.Індивідуальним членом може бути громадянин України, фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності, що не використовує в своїй діяльності найманих працівників, яка поділяє принципи й мету Союзу, визнає та виконує його Статут.
4.2.Вступ до Союзу індивідуальних членів здійснюється на підставі особистої заяви, яка подається до секретаріату Правління.
4.3.Заява реєструються секретаріатом Правління Союзу у книзі обліку та реєстрації заяв.
4.4.До заяви індивідуального члена додаються 3 фотокартки розміром 3х4 см для оформлення членського квитка.
4.5.Зареєстрована заява передається на розгляд найближчого засідання Правління.
4.6.Рішення про прийом до Союзу індивідуального члена, у його присутності, приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління. Рішення приймається окремо по кожній заяві й фіксується у протоколі.
4.7.Після видачі членського квитка у заяві про вступ зазначається його номер.
4.8.Заяви про вступ після зазначення в них усіх відомостей та записів, зберігаються в секретаріаті Правління Союзу.
4.9.Коли поновлюється членство в Союзі особи, яка раніше з нього вибула, заповнюється заява про поновлення членства.

V. Вибуття з Союзу індивідуальних членів

 

5.1.Вибуття та виключення з Союзу здійснюється в порядку, визначеному Статутом. Вибуття з Союзу відбувається у такий спосіб:
- виключення з Союзу у зв’язку з систематичним порушенням Статуту;
- виключення з Союзу у зв’язку з несплатою без поважних причин членських внесків;
- вибуття члена Союзу як такого, що втратив зв’язок з організацією;
- вибуття за заявою про добровільний вихід з Союзу.
5.2.Після прийняття рішень про вибуття або виключення, у документах обліку робиться відповідний запис.
5.3. У разі вибуття або виключення сплачені членські внески не повертаються.* Зі змінами затвердженими протоколом засідання Правління УСВППП № 17 від 22.09.2006 р.